تمرین روز نهم:

(سپاسگزاری بخاطر نعمت یکتاپرستی)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز نهم:

  • خداوندا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم بخاطر اینکه دارای نعمت یکتاپرستی هستم.
  • خداوندا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که با وجود تو نعمت یکتاپرستی متجلی شده است.
  • خداوندا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که من یک فرد موفق یکتاپرست هستم.

(هرچقدر در هنگام سپاسگزاری احساس بهتری داشته باشید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)