تمرین روز هفدهم:

(سپاسگزاری از خداوند بخاطر تواب، غفور، رحمن و رحیم بودن او)

دانلود فایل صوتیخدایا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که بعد از توبه من، نه تنها گناهانم را بخشیدی بلکه آنها را پلی برای پیروزی هایم در زندگی نیز قرار دادی.

احساس خوب در موقع سپاسگزاری یادتون بمونه :- )