تمرین روز سیزدهم:

(سپاسگزاری از خداوند بخاطر دوست داشتنی بودنتان)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز سیزدهم:

از امروز جلوی آینه رفته و با نگاه کردن به چهره و انداممان از خداوند بخاطر زیبایی آنها سپاسگزاری می کنیم.

احساس خوب در موقع سپاسگزاری یادتون بمونه :- )