تمرین روز دوازدهم:

(سپاسگزاری عملی بخاطر نعمت ها)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز دوازدهم:

از امروز علاوه بر سپاسگزاری زبانی از خداوند، به طور عملی نیز از نعمت هایی که در زندگیمان داریم سپاسگزاری می کنیم.

احساس خوب در موقع سپاسگزاری یادتون بمونه :- )