تمرین روز دهم:

(سپاسگزاری بخاطر احساس ارزشمندی)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز دهم:

  • خداوندا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم بخاطر اینکه من تکه ای از وجود تو هستم، پس ارزشمندم.

(هرچقدر در هنگام سپاسگزاری احساس بهتری داشته باشید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)