تمرین روز هفتم:

(سپاسگزاری بخاطر توانایی بخشش و انفاق)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز هفتم:

  • از امروز بخاطر توانایی بخشش و انفاق خداوند را صمیمانه سپاسگزار خواهیم بود و در حد توان خود در راه خدا از ثروت، علم، عشق و محبت می بخشیم.
  • این بخشش باید از بهترین چیزهایی باشد که داریم.

(هرچقدر در هنگام سپاسگزاری احساس بهتری داشته باشید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)