تمرین روز ششم:

(قانون بالن)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز ششم:

  • قاون بالن می گوید سپاسگزاری شما در حکم نیروی محرکه بالنِ خواسته های شماست، اما نیاز است وزنه های متصل به بالن را نیز رها کنید تا این بالن بتواند به سمت آسمان برود.
  • این وزنه ها همان ترس ها، تردیدها، نگرانی ها از آینده و اتفاقات گذشته زندگی شماست.

(هرچقدر در هنگام سپاسگزاری احساس بهتری داشته باشید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)