تمرین روز پنجم:

(سپاسگزاری برای به دست آوردن نعمت و ثروت)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز پنجم:

سپاسگزاری برای تامین هزینه ها:

  • خدایا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که همیشه مخارج زندگی ام را پوشش می دهی.

سپاسگزاری برای بدست آوردن مقداری مشخص پول جهت تهیه چیزی مشخص:

خدایا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که مبلغ (مبلغ مورد نظر) را از راه های مثبت و حکیمانه خودت برای خرید (جنس مورد نظر) به دستم می رسانی

(هرچقدر در هنگام سپاسگزاری احساس بهتری داشته باشید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)