تمرین روز چهارم:

(سپاسگزاری از افراد)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز چهارم:

  • تصویر سه نفر از افرادی که در زندگی شما بسیار تاثیرگذار بوده اند را در گوشی موبایل خود ذخیره کنید و در طی امروز چندین بار به آن تصویر نگاه کرده و بخاطر وجودشان از خداوند سپاسگزاری کنید.

(هرچقدر احساس سپاسگزاری را خالصانه تر انجام دهید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)

(نگاه کردن به تصویر فرد هنگام سپاسگزاری بسیار مهم است)