تمرین روز سوم:

دانلود فایل صوتی

دانلود دکلمه استاد شب خیز

توضیحات تمرین روز سوم:

  1. امروز به خاطر قطع وابستگی خود از افراد، اشیا و موقعیت ها، از خداوند صمیمانه سپاسگزار باشید.
  2. امروز تصمیم بگیرید که در غیاب آن چیزی که به آن وابستگی دارید کارهای خود را انجام بدهید.

(این تمرین را برای آن چیزی که وابستگی بیشتری به آن دارید در روزهای آینده نیز تکرار کنید.)

(می توانید متن سپاسگزاری خود را به صورتی که به شما احساس بهتری می دهد تغییر دهید)