تمرین روز دوم:

دانلود فایل صوتی



توضیحات تمرین روز دوم:

  • در هر موقعیتی که توانستی در طی روز هوای نفس خودت را کنترل کنی بخاطر این عمل ارزشمند از خداوند صمیمانه سپاسگزاری کن.

(هرچقدر سپاسگزاری شما با احساس بهتر باشد تاثیر این تمرین بهتر خواهد بود.)

(حتما تمرین این جلسه را تا پایان دوره هر روز انجام بده.)