لیلا شب خیز – آلبوم مناجات با خدا – ملاقات با خدا تابلو زرین