تمرین روز چهاردهم:

(سپاسگزاری از خداوند بخاطر قدرت عظیم او)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز چهاردهم:

خدایا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که من می توانم با استفاده از نیروی عظیم تو به تمامی خواسته های خود در زندگی دست یابم.

احساس خوب در موقع سپاسگزاری یادتون بمونه :- )