تمرین روز هشتم:

(استفاده از نعمت سپاسگزاری برای انجام کارهای به ظاهر مشکل)

دانلود فایل صوتیتوضیحات تمرین روز هشتم:

  • خداوندا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که انجام کارها را برایم آسان و لذت بخش می کنی.

(هرچقدر در هنگام سپاسگزاری احساس بهتری داشته باشید تاثیر این تمرین بیشتر خواهد بود)