تمرکز بر نکات مثبت

خودشناسی یعنی هماهنگی درون
یعنی شناخت دیدگاه روح
خودشناسی یعنی آرامش داشتن
با خود در صلح بودن
یعنی تسلیم بودن
یعنی  شناخت خدای درون
یعنی باور کنیم
چراغ جادو
در درون ما وجود دارد
و ما همان علاالدین هستیم
همیشه یک پاسخ به ما می دهد
فرمانبردارم سرورم
بنابراین
مواظب باشید
اگر باورهای اشتباه را به او یاد دادید
همان را در زندگیتان اجرا می کند
افرادی که به هماهنگی درون رسیدن
به آسانی و به راحتی
به هر چه می خواهند دست می یابند
یعنی به خودشناسی رسیده اند
فهمیده اند قادرند با توکل به نیروی عظیم پروردگار به هر چه بخواهند دست یابند
باور دارند واقعیت الان زندگیشان
واقعیت آینده ی آنان نیست
تمام تمرکز خود را روی خواسته ها ی خود می گذارند
زندگیشان متحول می شود.
فقط سه ماه
خواهشمندم فقط سه ماه
فقط خوشبین به خدا باشید
سپاسگزاری کنید
خشم نگیرید
ببینید زندگیتان چگونه پر می شود از برکت و نعمت
در خدا شاد شاد و پیروز باشید